اخبار حسابداری

راهکارهای‌ جلوگیری‌ از‌ علی‌ الراس‌ شدن‌

راهکارهای‌ جلوگیری‌ از‌ علی‌ الراس‌ شدن‌

برای اینکه اسناد حسابداری هر شرکتی با هر زمینه فعالیتی که دارد مورد پذیرش قرار گیرد و علی الراس نشود اقدامات بسیاری را می بایست انجام دهد که این اقدامات علاوه بر اینکه باید بر اساس آخرین استاندارد حسابداری باشد حتما” مطابق دستورالعمل ها و بخشنامه های سازم