اطلاعیه پلمپ دفاتر سال ۹۷

اطلاعیه پلمپ دفاتر سال ۹۷
سازمان امورمالیاتی در خصوص پلمپ دفاتر سال ۹۷ اطلاعیه ای صادر کرد.

سازمان امورمالیاتی در خصوص پلمپ دفاتر سال ۹۷ اطلاعیه ای صادر کرد.