استخدام حسابدار آقا /خانم

استخدام حسابدار آقا /خانم
استخدام حسابدار
پخش مواد غذایی به حسابدار امور دفتری خانم وآقا با سابقه کار نیازمندیم.
شماره تماس :09114255600
مهلت تا :96/10/5