۱۵ دی ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۹۶

۱۵ دی ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۹۶
مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در مراحل هفتگانه فراخوان شده اند ۱۵ روز پس از پایان هر فصل فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام نمایند.

مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که در مراحل هفتگانه فراخوان شده اند ۱۵ روز پس از پایان هر فصل فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام نمایند.


در این راستا مودیان مشمول حداکثر تا ۱۵ دی ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۶ از طریق سامانه www.evat.ir اقدام نمایند.

سازمان امورمالیاتی