بخشودگی و تشویقات مالیاتی

بخشودگی و تشویقات مالیاتی
جدول خلاصه بخشودگی و تشویقات مالیاتی به شرح زیر می باشد:

جدول خلاصه بخشودگی و تشویقات مالیاتی به شرح زیر می باشد: