عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عرضه و واردات روغن نباتی خام

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عرضه و واردات روغن نباتی خام
دیوان عدالت اداری ، عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عرضه و واردات روغن نباتی خام راتایید کرد.