محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷

محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷
جدول معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ قبل از تصویب نهایی بدین شرح می باشد: