استخدام حسابدار خانم درعلی آباد

استخدام حسابدار خانم درعلی آباد
استخدام حسابدار
به یک حسابدار خانم با حقوق توافقی وسه ساعت کار در روز نیازمندیم .
تلفن :34227931
مهلت تا :96/12/25