بخشنامه ۲۶۷/۳۱۴۳ مورخ ۹۶/۱۰/۲۴(عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به سه (چهار) درهزاراتاق بازرگانی)

بخشنامه ۲۶۷/۳۱۴۳ مورخ ۹۶/۱۰/۲۴(عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به سه (چهار) درهزاراتاق بازرگانی)
سازمان امورمالیاتی ، شرایط عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به سه (چهار) در هزار درهزار مالیات سهم اتاق بازرگانی رااعلام کرد.