بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴۰ مورخ ۹۷/۳/۵(الزام به رسیدگی بیمه نسبت به آخرین سال مالی

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴۰ مورخ ۹۷/۳/۵(الزام به رسیدگی بیمه نسبت به آخرین سال مالی
سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه مذکور شرایط رسیدگی را اعلام کرد.