ابطال بندهایی از دستورالعمل حضوروغیاب مقرری بگیران بیکار

ابطال بندهایی از دستورالعمل حضوروغیاب مقرری بگیران بیکار
دیوان عدالت اداری بندهایی از دستورالعمل حضوروغیاب مقرری بگیران بیکار را ابطال کرد.