بخشنامه ۲۰۰/۴۹۵۵مورخ ۹۷/۳/۱۲(تعیین ساعت و آخرین روز اخذ مالیات)

بخشنامه ۲۰۰/۴۹۵۵مورخ ۹۷/۳/۱۲(تعیین ساعت و آخرین روز اخذ مالیات)
بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، تعیین ساعت و آخرین روز اخذ مالیات جهت هماهنگی با شعب بانک ملی اعلام شد.