بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۵۶ مورخ ۹۷/۴/۱۶(تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها)

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۵۶ مورخ ۹۷/۴/۱۶(تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها)
بموجب بخشنامه مذکور شرایط تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها اعلام شد.

بموجب بخشنامه مذکور شرایط تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها اعلام شد.