شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر

شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر
دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر رااعلام کرد.