:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه ثبت و پلمپ دفاتر قانونی

کارگاه ثبت و پلمپ دفاتر قانونی

اشتباهات رایج در تحریر دفاتر 
تشریح موارد رد دفاتر قانونی
نکات قابل توجه و با اهمیت در ثبت دفاتر قانونی 
نحوه ثبت دفاتر بصورت سند تکی،روزانه و ماهانه 
چگونه ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی انجام دهیم ؟
مهلت دریافت دفاتر برای شرکت های تازه تاسیس
نحوه تهیه و اخذ سند کل ماهانه براي ثبت دفاتر قانونی 
زمان اقدام به درخواست و تهیه دفاتر قانونی پلمپ شده 
معرفی گروههاي ملزم به نگهداري اطلاعات مالی ( مشاغل)
نحوه اصلاح اشتباه ثبت دفاتر بدون خدشه وارد شدن به اعتبار دفاتر 
کار عملی تجربه ثبت دفاتر قانونی(روزنامه،کل ) وفرم هاي گروه مشاغل 
مبانی قانونی تهیه وتحریر دفاترقانونی روزنامه وکل وفرم گروه دوم وسوم