:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه تهيه اظهارنامه ماليات بر عملکرد شرکتها

کارگاه تهيه اظهارنامه ماليات بر عملکرد شرکتها

مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
بررسی جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی
بررسی اصلاح اظهارنامه مالیاتی اصلاح شده
نحوه انعکاس تعدیلات سنواتی وزیان دوره های قبل
7اشتباه خطرناک در تهیه وارسال اظهارنامه مالیاتی
تشریح صفحات اظهارنامه مالیاتی ونحوه تکمیل آنها
نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد و مهلت قانونی آن
مبانی قانونی تهیه وارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
اسناد ومدارک مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتیاشخاص حقوقی
چگونه به سوالات مندرج در صفحه 3 و25 اظهارنامه پاسخ دهیم ؟
دانلود برنامه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ونحوه نصب برنامه
کار عملی تکمیل صفحات اظهارنامه با اطلاعات موجود از حسابهای شرکت تولیدی