جلسه چهارم

فیلتر کردن داده ها

             (Filter ساده ،چند گانه وپیشرفت Criteria Range)

دسته بندی بانک اطلاعاتی با استفاده از SUbtotal

فرا پیوند در بین کاربرگ ها (Hyperlink )