جلسه دوم

 
آشنایی با حساب درآمد و هزینه در شرکتهای خدماتی
نحوه کسب درآمد ؟
درآمد و هزینه چیست ؟
نحوه پرداخت هزینه ؟
آشنایی با حساب پیش پرداخت و پیش دریافت